Kết quả thỏa mãn từ khóa
"Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là khâu mấu chốt"
 • ... hoạt động của Đảng". "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước khâu mấu chốt, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nguyên tắc chung đã được xác định : Đảng lãnh đạo Nhà... trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thủ trưởng cơ quan nhà nước. " Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải thường xuyên gắn với đổi mới phong cách... nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá X), TBT Nông Đức Mạnh nói: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị. Ảnh:...
 • ... mới phương thức lãnh đạo của Đảng một trong những điểm mấu chốt để Mặt trận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mình”, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại “ngày hội của... đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội VII MTTQ Việt Nam phải thực sự ngày hội của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động đối... phản biện của Mặt trận vấn đề được đặt ra tại đại hội. Tuy nhiên, theo ông Kim, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tuy có bước cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt những...
 • ... Mạnh nói: Muốn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình với công tác Mặt trận. Chủ đề của Đại hội : "Nâng cao vai trò... củng cố, xây dựng về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục những biểu hiện của tính hình thức, hành chính hóa trong một số hoạt động của Mặt trận các cấp. Ủy ban Mặt trận... trị của nước ta trong điều kiện mới. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: V iệc phát huy quyền m chủ của nhân dân còn hạn chế. Ảnh: TTXVN "MTTQ đã không ngừng được củng cố về tổ chức, nội dung và phương...
 • ... định của mình.” Ông Vũ Mão: "'Nnội dung mới trong Điều 4 một trong những chốt quan trọng nhất của Hiến pháp sửa đổi lần này" Phương án 2: Việc bổ sung nội dung mới cần thiết, nhưng cần m... giám sát các hoạt đông của Đảng; cơ chế nào để Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình? Đây vấn đề rất quan trọng, có m rõ được vấn đề này thì mới khắc phục được những... nội dung mới cần thiết. Điều đó, thể hiện sự nghiêm túc và tính khiêm tốn của Đảng ta. Tuy nhiên, để khắc phục những nhược điểm trong Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 cũng như Điều 4 mới được...
 • ... An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các đồng chí lão thành... Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004 -2009), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm... tạo ra thế và lực mới, nâng cao thêm vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý những kết quả đạt được còn thấp so với khả năng, tiềm lực của đất nước; công...
 • ... quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chương trình m việc... Đại hội X, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tập trung vào những vấn đề mới trong đường lối của Đại hội X và được bố trí theo hướng nửa đầu nhiệm kỳ dành cho việc lãnh đạo cụ thể hóa, triển... chế m việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình m việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương. Quy chế m việc đã kế thừa, phát triển quy chế m việc của...
 • ... quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chương trình m việc... Đại hội X, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tập trung vào những vấn đề mới trong đường lối của Đại hội X và được bố trí theo hướng nửa đầu nhiệm kỳ dành cho việc lãnh đạo cụ thể hóa, triển... chế m việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình m việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương. Quy chế m việc đã kế thừa, phát triển quy chế m việc của...
 • ... và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình... đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; m tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… coi đây ... Quy chế m việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, coi đây văn bản quan trọng nhất cụ thể hoá Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và...
 • ... Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; m tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…; coi đây ... thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ do Đại hội XI của Đảng đề ra;... việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XI; coi đây văn bản quan trọng nhất cụ thể hóa Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương...
 • ... và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình... đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; m tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… coi đây ... Quy chế m việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, coi đây văn bản quan trọng nhất cụ thể hoá Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và...
 • ... đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. "Hiện nay cái m cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, m xói mòn bản chất Đảng đó chính sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo... tế. Vấn đề thứ nhất ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.... đề thứ hai xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề thứ ba xác định...
 • ... đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. "Hiện nay cái m cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, m xói mòn bản chất Đảng đó chính sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo... tế. Vấn đề thứ nhất ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.... đề thứ hai xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề thứ ba xác định...
 • ... giám sát, giúp cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, xứng đáng lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hơn nữa, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng vấn đề đang được... theo báo cáo của UB DTSĐHP, có ý kiến đề nghị m rõ hơn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng và cơ chế để nhân dân giám sát Đảng. Theo đó,... cần có Luật về Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Đảng thực thi vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình đối với Nhà nước và xã hội, tạo sự minh bạch trong hoạt động của Đảng, tạo cơ sở...
 • ... đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ; kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối m... thành lập Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, Đảng chú trọng đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, lề lối m việc. Ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảngcủa cách... ta và Đảng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thật sự nhiệm vụ then chốt, vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng. Đảng...
 • ... quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có bước... phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất ở cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; xác định rõ thẩm... uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy, Đảng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn để Đảng xứng đáng...
 • ... sát Đảng như quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhưng đề nghị bổ sung thêm nội dung khẳng định “Đảng cộng sản Việt Nam Đảng duy nhất cầm quyền; Đồng thời cần m rõ hơn phương thức lãnh... mọi tiềm năng của đất nước”. Về vai trò của Chủ tịch nước, các ý kiến đề nghị bổ sung và m rõ thẩm quyền của Chủ tịch nước trong giám sát hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng bởi đây các chức... duy nhất cầm quyền; Đồng thời cần m rõ hơn phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. “Cách thức nhân dân giám sát Đảng cũng cần luật hóa và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp...
 • lãnh đạo, lãnh đạo của đảng, đạo của đảng, lãnh đạo của, mới phương thức,