Kết quả thỏa mãn từ khóa
Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
 • ... Hội nghị Trung ương 7 sau khi thảo luận tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2008lần này là Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương sau khi xem xét tình hình kinh tế-xã hội năm 2008. Những... gần 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 4/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã tập trung trí tuệ thảo luận và... tế-xã hội: Kết luận số 22 của Bộ Chính trị sau khi xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội nổi lên trong quí 1-2008; Kết luận số 25 của Bộ Chính trị trên cơ sở ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội...
 • ... làm việc tích cực, khẩn trương, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra, biểu thị... báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hànhĐảng (khóa X) - Download Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Những nội dung thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương... trương, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa...
 • ...Chiều 15/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Các Ủy viên Trung ương và các... thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương. Lần đầu tiên, Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính... nhau. Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và xây dựng Đảng, quyết định thành lập lại Ban...
 • ... 15/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bế mạc sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công của Hội nghị... trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra theo đúng kế hoạch. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội... còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua một số Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị. Trước khi bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin phát biểu, làm rõ...
 • ... Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 01-10 đến ngày 15-10-2012, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI... phát biểu khai mạcbế mạc Hội nghị. 1- Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ban Chấp hành Trung ương nhận định,... học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm...
 • ...Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 9/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra. Tổng Bí thư... và phát biểu bế mạc Hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng... hiện Nghị quyết của Hội nghị. Thứ nhất, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Hội nghị đã thống nhất nhận định về thực trạng kinh tế - xã hội...
 • ... của Đảng và Nhà nước... > Tổng bí thư bế mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng VnExpress.net trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.... phát biểu khai mạcbế mạc Hội nghị. 1- Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ban Chấp hành Trung ương nhận định,... ương Đảng khóa XI. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 1/10 đến ngày 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến...
 • ... tuệ, xác đáng vào các Báo cáo, Đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu đối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị....Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm,... nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình trong nước, quốc tế, dự báo xu hướng phát triển và những khả năng có thể xảy ra, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ vẫn phải...
 • ... mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Hội nghị nhất trí cho rằng, tiếp sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, việc lần này Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết về tăng... quan trọng khác. Hội nghị đã thống nhất cao ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Phát biểu bế mạc, thay mặt Bộ...Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề: Tiếp tục...
 • ... Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X). Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương... Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI… Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh... ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 14 để chỉ lý và hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ...
 • ... Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc sau 10 ngày làm việc. Sau đây là toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Thực... mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạcbế mạc Hội nghị. 1- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận... Đảng khóa XI: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 30/9 đến ngày 9/10/2013, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho...
 • ... Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã họp Hội nghị lần thứ 13 để xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội XI, cùng một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạcbế mạc Hội nghị. 1- Ban Chấp...(Dân trí) - Ngày 14/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X) đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 13. Dân trí xin giới thiệu toàn văn thông báo của Hội nghị. Thực hiện Chương trình làm việc toàn...
 • ... Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội... Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu to lớn của toàn Đảng, toàn quân,... Hội nghịlần này bàn một số nội dung quan trọng, gồm Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa...
 • ...Sáng 1/10, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ít có Hội nghị Trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài như lần này. Tất cả các vấn... đề để Trung ương thảo luận. Theo đó, thứ nhất, về kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung... biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự...
 • ...Sáng 10/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau gần một tuần làm việc khẩn trương. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận... định tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng; là một bước chuẩn bị rất cơ bản cho Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại... Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo chính trị trình Đại hội XI sẽ bao gồm cả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị...
 • ... Nội, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tại Hội nghị lần thứ 8 này, Ban Chấp... thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và một số vấn đề quan trọng khác liên quan tới công tác xây dựng Đảng. Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 Phát biểu... mà Hội nghị sẽ xem xét, thảo luận và quyết định. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị xem xét...
 • ... phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Tổng... Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các dự thảo văn kiện Đại hội đã được thảo luận, góp ý tại đại hội đảng... cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát...
 • ... kết, tổng kết, ban hành kết luận, không ra quá nhiều nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI. Tổng Bí... việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2 BCH TƯ Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Khẳng định Hội nghị thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú... lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung...
 • ... khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xem xét, quyết định; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về phương án nhân sự Ban... toàn quốc lần thứ XI của Đảng trình Đại hội XI; góp ý kiến lần cuối vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương giao... 9/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 15. Kết quả, Hội nghị đã thông qua danh sách giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương…...
 • ban chấp hành trung, chấp hành trung ương, hội nghị lần thứ, hành trung ương đảng, ban chấp hành,