Kết quả thỏa mãn từ khóa
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • ...Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Ðảng khóa X đã ra Nghị quyết số 04-NQ-T.Ư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Chúng tôi xin... toàn văn Nghị quyết. Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Ðảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã... sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí;...
 • ... chống tham nhũng, lãng phí", Luật phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến và đạt được kết quả tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Trên một số lĩnh vực, tham... hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, s au 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,... Tấn Sang nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2010 phải phấn đấu đạt được mục tiêu "Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí..." đúng như Nghị quyết Trung ương 3...
 • ... truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Kết luận hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;... truyền về phòng, chống tham nhũng; thành lập, củng cố về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo... trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cuộc họp nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...
 • ... tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Kết luận hội nghị TW 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật sửa... Chỉ đạo tham dự phiên họp. Ban Chỉ đạo đã đề ra 8 nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng từ nay đến cuối năm, trong đó tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng,... bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp...
 • ... hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai..."; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công... Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Quyết định một số vấn đề về chính sách xã hội, tiền lương giai đoạn 2012-2020... Tổng bí... như tại Hội nghị lần này, Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết chuyên đề về một số chính sách xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2020, mà trọng tâm là chính sách ưu đãi đối với người có công và bảo...
 • ... yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó,... quản lý theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 vẫn chỉ là cá biệt", ông Phúc nói. Theo ông Phó ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trương cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ động... nhận, công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Cụ thể, một số tỉnh ủy, thành ủy có biểu hiện buông lỏng việc chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Không ít người phát hiện, tố cáo tham...
 • ... tiến hành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn... dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt là phòng và chống. Theo đó, công tác thông tin truyên truyền về phòng, chống... phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. >> “Bầu” Kiên bị bắt để điều tra hoạt động kinh tế Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ),...
 • ... quân” Công an Hà Nội bắt giữ. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của... cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, do Bộ Công an tổ chức sáng qua. Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong một năm qua,... cấp cần xác định trách nhiệm lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên; phải huy động toàn dân tham gia vào công tác PCTP, tạo phong trào rộng...
 • ... hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Xem xét, quyết định một số vấnđề về chính sách xã hội, tiền lương giai... thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đấtđai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung... tưtưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 2, có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử; bám sát vào thực tế thi hành các quy định của Hiến pháp và các yêu cầu của tình hình...
 • ... các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,... Tổng Bí thư đã khái quát lại những kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. >> Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị Tổng Bí thư Nguyễn... hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm...
 • ... luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;" sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống... công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;" một số vấn đề về chính sách xã hội... thảo luận về Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và thống nhất nhận định: Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới; là đạo luật cơ bản của Nhà nước,...
 • ... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa X) vềTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,... hành tố tụng của tỉnh phối hợp xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt... đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh phối hợp xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng theo quy định của...
 • ... chỉ đạo thực hiện có kết quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa X) vềTăng cường sự lãnh đạo của... làm việc với Thường trực Thành ủy Cần Thơ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội... X) vềTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Thanh cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục quan...
 • ... tiến hành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn... dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt là phòng và chống. Theo đó, công tác thông tin truyên truyền về phòng, chống... 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công...
 • ... qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều...Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2013. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Nội chính... thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ghi nhận, biểu dương những kết quả công an các đơn vị, địa phương...
 • ... kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN; tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với TN... Hải Yến... thanh niên (TN) giai đoạn 2011-2020 với chương trình, hành động cụ thể. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần tổ chức định kỳ đối thoại giữa TN với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Bộ, ngành; trước ngày 26-3... làm gì, sự tham gia của TN, các chương trình, chiến lược dành cho TN, giao đầu việc cho TN. Cũng theo Phó Thủ tướng, cần cụ thể hoá chiến lược phát triển TN gắn với ứng dụng khoa học công nghệ,...
 • tham nhũng, công tác, lãnh đạo, xử lý nghiêm minh, lý nghiêm minh bất,