Kết quả thỏa mãn từ khóa
Bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới
 • ... vụ cho nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tổng kết việc thực hiện chiến... hóa, văn học nghệ thuật; xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 và định hướng 2020”, Đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”… Hội nghị tiếp tục... bén trên lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta… Thứ năm, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quan điểm, đường lối, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giáo...
 • ... bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế... thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng người học. Về lý luận, chương trình đã đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị... cao cấp nhằm bổ sung kiến thức lý luận chính trị - hành chính, năng lực lãnh đạo, quản lý và một số tri thức khác, giúp các đồng chí dự nguồn hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động...
 • ... toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tổng bí thư nêu rõ, dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) đã được Hội nghị thảo luận, làm rõ thêm... năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 25 năm đổi mới, dự thảo báo cáo sẽ xác định đường lối tiếp tục đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.... công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XI. > 'Phải đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng trong Đảng'...
 • ... việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.” Dưới đây là trích giới thiệu bài tham luận trên: …Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991)... chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) là thành quả của công cuộc đổi mới, trước hết là thành quả của đổi mới nhận thức lý luận về chủ nghĩa... trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong hai Văn kiện...
 • ... tác xây dựng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Nhà nước... pháp chế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (Trong ảnh: Công an Hà Nội tuyên truyền phòng chống ma túy tại bến xe Nước Ngầm) Ảnh: PHÚ KHÁNH Từ khi giành được chính quyền, Đảng và Nhà nước ta... quyền, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cùng với các văn kiện của các kỳ đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính...
 • ... mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị... ra thế và lực mới, nâng cao thêm vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý những kết quả đạt được còn thấp so với khả năng, tiềm lực của đất nước; công tác... trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Khai mạc Đại hội...
 • ... đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước để soạn thảo và hoàn chỉnh một bước các văn kiện dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) và Chiến... 2011 - 2020, trình Hội nghị Trung ương 11. " Bổ sung phát triển Cương lĩnh, xây dựng Chiến lược là những vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ, tính cách... nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XI một cách tích cực, vững chắc, tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của các giai đoạn tiếp theo được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển)...
 • ... kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm... 2011-2020; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015), cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội. Mục tiêu... tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế,...
 • ... trưởng thành, lãnh đạo cách mạng, căn cứ tình hình trong nước, quốc tế sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo chính trị của Ban chấp... chấp hành trung ương khoá X trình Đại hội XI; thảo luận, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng các nội dung quan trọng... thực hiện các chủ trương của đảng đề ra. Dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm đến kết quả của đại hội vì nó ảnh hưởng đến tình hình đất nước, mang lại nhiều hy vọng cho quê hương. Tham...
 • ... niệm 20 năm Việt Nam thực thi “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Dưới sự chỉ đạo của Cương lĩnh năm 1991, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam... tiến hành trong suốt 25 năm qua. Tại Sydney, tờ Thời Đại (Australia) ngày 13/1 đưa tin Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam kết xem xét kỹ lưỡng mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước nhằm xây dựng Việt... đang ở vào thời điểm rét nhất trong năm, nhưng bầu không khí sôi nổi chào mừng Đại hội XI của Đảng cũng như niềm vui chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đã xua tan thời tiết giá rét. Trong thời gian diễn...
 • ... cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện; thảo luận về văn kiện quan trọng của đại hội XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm... và giải pháp cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng bí thư yêu cầu các cấp, ngành cần chủ động quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong xây dựng chương trình... phê bình trong nội bộ Đảng". Ảnh: N.H. Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành công của đại hội XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đại hội đã xây dựng văn...
 • ... sắc những quan điểm lớn, những điểm mới và những nội dung cơ bản trong các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến... văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội... chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở Việt Nam và mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại,...
 • ... triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các... khăn, thách thức mới. Ở trong nước, kinh tế phát triển không ổn định, lạm phát tăng cao, an sinh xã hội chưa bảo đảm, đời sống nhân dân và những người hưởng lương rất khó khăn. Trong khi đó, trên... lớp nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhận định, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục...
 • ... gia, trí thức kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước” là một trong 4 hội nghị chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị người Việt ở nước ngoài lần thứ nhất diễn ra từ ngày 21-23/11.... góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước nên hầu như các tham luận của kiều bào đều đề cập đến việc xây dựng cơ chế, chính sách thu hút trí thức kiều bào. Trong tham luận của mình,... Nam ở nước ngoài thành đạt, có vị trí trong xã hội và được đánh giá cao trong giới khoa học của nước sở tại. “Hơn nữa, đại đa số những người Việt Nam hoặc gốc Việt Nam đều có tấm lòng yêu nước...
 • ... cả nước tiếp tục phát huy, phát triển nền báo chí cách mạng do Bác Hồ sáng lập ra, thông tin toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời, phục vụ sự nghiệp Đổi mới của đất nước. Phát biểu trên cương...(Dân trí) - “Trong hoàn cảnh nào báo chí cách mạng Việt Nam cũng có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tăng... cương vị mới là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh đã gửi tới các nhà báo cả nước một năm mới 2011 tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời mong muốn thời gian...
 • ... hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước... tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận hai nước; đánh giá cao sự hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Mặt trận hai nước trong việc... ương Mặt trận hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước, Mật trận và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư...
 • xây dựng đất nước, xây dựng, dựng đất nước, xây dựng đất, dựng đất,