Kết quả thỏa mãn từ khóa
Phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
  • ... lợi ích chính đáng của thanh niên. Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn được củng cố và lớn mạnh, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, việc chăm sóc và giáo dục thanh... động văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... đã làm sâu sắc thêm niềm tự hào của thế hệ trẻ trong giai đoạn... đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Các hình thức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao giúp nhân dân trong các trận...
  • ... Theo đó, sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị ởng, đạo đức, lối sống và lý ởng cách mạng cũng như công tác giáo dục toàn diện cho HS, SV, đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống, văn... trấn lột tài sản, bị giáo viên bạo hành và cả trường hợp giáo viên bị bạo hành… Phòng công tác HS, SV đánh giá các hoạt động giáo dục HS ý thức chấp hành luật giao thông và công tác an ninh trường... nhiên, thực tế một số đơn vị vẫn chưa thật sự quan tâm và còn lơ là công tác an ninh, chưa chú trọng đúng mức đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV. Kế hoạch năm học mới 2011 - 2012,...
  • ... trào thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đoàn thanh niên luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, ởng, văn hóa trong thanh niên, góp phần tích cực đào tạo,... hành chính hóa trong công tác Đoàn. Đề cập đến đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ thanh niên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền thường xuyên... Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cần gắn các hoạt động của Đoàn, của Đội với các hoạt động chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, phát triển kinh tế, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị, xã...